اخبار برگزیده

25 فوریه 2021

اینتر بند بازخرید دیمارکو را در اختیار ندارد؛ جزئیات

25 فوریه 2021

یازده خبر کوتاه روز 24 فوریه

24 فوریه 2021

موضع اینتر در مورد آگومه به گزارش رومانو

ترکیب احتمالی اینتر در برابر هلاس ورونا

هاندانوویچ – دی امبروزیو – میراندا – اسکرینیار – ناگاتومو – وسینو – گالیاردینی – کاندروا – والرو – پرسیچ و ایکاردی 

 

    

هیچ نظری وجود ندارد