2-0 ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ مشاهده آمار
0-1 ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ مشاهده آمار
1-1 ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ مشاهده آمار
1-1 ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ مشاهده آمار
0-1 ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ مشاهده آمار
1-2 ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ مشاهده آمار
1-0 ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ مشاهده آمار
2:1 ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ مشاهده آمار
0:1 ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ مشاهده آمار
1:2 ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ مشاهده آمار