05 آوریل
مرتضی بابایی

آرتورو ویدال بازیکن فوتبال اهل شیلی است. او هم‌اکنون در تیم فوتبال اینتر در سری آ ایتالیا بازی می‌کند. وی همچنین در تیم ملی فوتبال شیلی بازی کرده ‌است.

05 آوریل
مرتضی بابایی

ماتیاس وسینو بازیکن فوتبال اهل اروگوئه است. او هم‌اکنون در تیم فوتبال اینتر در سری آ ایتالیا بازی می‌کند. وی همچنین در تیم ملی فوتبال اروگوئه بازی کرده ‌است.

05 آوریل
مرتضی بابایی

نیکولو بارلا ازیکن فوتبال اهل ایتالیا است. او هم‌اکنون در تیم فوتبال اینتر در سری آ ایتالیا بازی می‌کند. وی همچنین در تیم ملی فوتبال ایتالیا بازی کرده ‌است.

05 آوریل
مرتضی بابایی

روبرتو گالیاردینی بازیکن فوتبال اهل ایتالیا است. او هم‌اکنون در تیم فوتبال اینتر در سری آ ایتالیا بازی می‌کند. وی همچنین در تیم ملی فوتبال ایتالیا بازی کرده ‌است.

05 آوریل
مرتضی بابایی

مارسلو بروزوویچ بازیکن فوتبال اهل کرواسی است. او هم‌اکنون در تیم فوتبال اینتر در سری آ ایتالیا بازی می‌کند. وی همچنین در تیم ملی فوتبال کرواسی بازی کرده ‌است.

05 آوریل
مرتضی بابایی

الکسیس سانچز بازیکن فوتبال اهل شیلی است. او هم‌اکنون در تیم فوتبال اینتر در سری آ ایتالیا بازی می‌کند. وی همچنین در تیم ملی فوتبال شیلی بازی کرده ‌است.

05 آوریل
مرتضی بابایی

لائوتارو مارتینز بازیکن فوتبال اهل آرژانتین است. او هم‌اکنون در تیم فوتبال اینتر در سری آ ایتالیا بازی می‌کند. وی همچنین در تیم ملی فوتبال آرژانتین بازی کرده ‌است.

05 آوریل
مرتضی بابایی

ایوان پریشیچ بازیکن فوتبال اهل کرواسی است. او هم‌اکنون در تیم فوتبال اینتر در سری آ ایتالیا بازی می‌کند. وی همچنین در تیم ملی فوتبال کرواسی بازی کرده ‌است.

05 آوریل
مرتضی بابایی

متئو دارمیان بازیکن فوتبال اهل رومانی است. او هم‌اکنون در تیم فوتبال اینتر در سری آ ایتالیا بازی می‌کند. وی همچنین در تیم ملی فوتبال ایتالیا بازی کرده ‌است.

05 آوریل
مرتضی بابایی

دنیلو دی آمبروزیو بازیکن فوتبال اهل ایتالیا است. او هم‌اکنون در تیم فوتبال اینتر در سری آ ایتالیا بازی می‌کند. وی همچنین در تیم ملی فوتبال ایتالیا بازی کرده ‌است.